top of page

TERMA DAN SYARAT

Terima kasih kerana telah mengunjungi laman web ini. Sila pastikan anda telah membaca Terma dan Syarat yang terkandung di dalam dokumen ini dengan teliti kerana sebarang penggunaan laman web ini menandakan persetujuan anda kepada Terma dan Syarat yang dinyatakan.

Terma & Syarat ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Sekiranya terdapat percanggahan di antara kedua-dua versi Terma dan Syarat ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Sedania As Salam Capital Sdn. Bhd. (secara kolektif “AS SALAM”, atau “kami”) adalah sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan Platform Dagangan Kewangan Islam atau Islamic Financial Tawaruq (Fund-raising) Trading Platform di Malaysia yang memudahkan urusan Pembiayaan Kewangan Islam melalui penerapan Financial Technology (Fintech) dan kami juga bertanggung jawab dalam menguruskan laman web As-Sidq (dirujuk sebagai “AsSidq.com).

AsSidq.com merupakan sebuah platform pasaran yang mengetengahkan teknologi atas talian dan berfungsi untuk menghimpunkan, mempamerkan dan membandingkan produk kewangan yang ditawarkan oleh pelbagai bank atau institusi kewangan. (“Perkhidmatan”)

KAMI MENASIHATKAN ANDA SUPAYA MEMBACA TERMA DAN SYARAT INI DENGAN TELITI. ANDA BERSETUJU BAHAWA DENGAN MENGGUNAKAN ASSIDQ.COM, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI TERMA DAN SYARAT INI DAN BERSETUJU UNTUK PATUH DAN AKUR. SEKIRANYA ANDA TIDAK INGIN MENERIMA MANA-MANA BAHAGIAN TERMA DAN SYARAT INI, ANDA BOLEH MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ASSIDQ.COM.

Sebarang akses dan penggunaan maklumat yang terkandung di dalam bahan kami atau dalam AsSidq.com dan urusan yang dibuat bersama AS SALAM adalah tertakluk kepada persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat ini.

Tiada apa yang terkandung di dalam Terma dan Syarat ini akan ditafsir sebagai mengehadkan sebarang hak AS SALAM yang lain melainkan telah dinyatakan. Terma dan Syarat ini akan berkuatkuasa pada tarikh anda memberikan persetujuan kepada Terma dan Syarat ini (“Tarikh Berkuatkuasa”) dan akan terus diguna pakai sehingga ditamatkan sepertimana yang dinyatakan di dalam Terma dan Syarat.

Dengan menggunakan AsSidq.com, anda mengakui bahawa:-

(a)  Anda berumur sekurang-kurangnya lapan-belas (18) tahun dan mempunyai keupayaan untuk menggunakan AsSidq.com;

(b)  Anda tidak akan menggunakan mana-mana bahan atau maklumat yang terkandung di dalam AsSidq.com untuk tujuan yang tidak sah atau dilarang oleh Terma dan Syarat;

(c)  Anda memberikan persetujuan untuk bertanggungjawab terhadadap sebarang caj, yuran atau sebarang jumlah bayaran yang dikenakan hasil daripada penggunaan AsSidq.com oleh anda; dan

(d)  Segala maklumat yang diberikan oleh anda adalah benar dan tepat.

DENGAN INI, anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat seperti yang berikut:-

1. DEFINISI

Bagi memenuhi tujuan Terma dan Syarat ini, terma-terma yang berikut akan, melainkan sebaliknya, mempunyai makna seperti yang dinyatakan di bawah. Segala terma lain yang tidak ditakrifkan akan membawa makna yang diberikan di dalam Terma atau sepertimana yang diterima pakai secara am di dalam industri berdasarkan konteks yang digunakan.

Permohonan : membawa maksud permohonan yang dikemukakan oleh anda berkenaan Produk melalui AsSidq.com;

AsSidq.com : membawa maksud laman web AsSidq.com (https://assidq.com/) yang menawarkan kelebihan keahlian untuk pengguna, khususnya untuk produk perbankan patuh syariah;

Dasar Privasi AsSidq.com : membawa maksud Dasar Privasi yang terkandung dalam AsSidq.com, yang mentadbir hubungan diantara AS SALAM dan Pengguna;

Terma dan Syarat AsSidq.com : membawa maksud Terma dan Syarat yang terkandung dalam AsSidq.com melibatkan AS SALAM dan para pengguna;

Program Keahlian AsSidq : membawa maksud Program Keahlian AsSidq adalah merupakan sebuah program ganjaran pengguna yang diuruskan oleh AS SALAM melalui AsSidq.com. Program ini dating bersama pelbagai kelebihan;

AsSidq Rewards Partner : merujuk kepada syarikat, pembekal, pembekal perkhidmatan, kontraktor, peniaga, agensi, ejen yang dilantik AS SALAM bagi tujuan menguruskan pelbagai aspek Program Keahlian AsSidq dan aktiviti-aktiviti di bawahnya;

AsSidq Friends : merujuk kepada Pengguna yang log masuk ke dalam AsSidq.com, di mana maklumat mereka dirakam ke dalam platform tersebut;

AsSidq VIP : merujuk kepada Pengguna yang telah menyerahkan Permohonan di AsSidq.com dan mempunyai Keahlian di bawah Program Keahlian AsSidq.

Rakan Niaga AS SALAM : merujuk kepada institusi kewangan yang menyediakan Produk perbankan yang tersenarai di dalam AsSidq.com

Keahlian : membawa maksud aturan di mana seorang AsSidq VIP membuat sebuah Profil Akaun menggunakan ID log masuk mereka dan menyerahkan permohonan mereka kepada AsSidq,com;

Aktiviti Ahli : membawa maksud sebarang interaksi di dalam AsSidq.com termasuk tetapi tidak terhad kepada penyerahan permohonan, membuat dan mengemaskini profil, menebus ganjaran, promosi, menyertai peraduan dan/atau berinteraksi melalui media sosial;

Hak Harta Intelek : membawa maksud: (a) segala hak berkaitan paten, reka bentuk berdaftar, hak reka bentuk, tanda dagangan dan nama perniagaan (termasuklah segala tanda dagangan atau nama perniagaan dan dagangan), hak cipta dan hak-hak berkaitan, hak moral, pangkalan data, nama domain, semi- konduktor dan hak topografi yang lain dan model utility, dan termasuklah faedah segala pendaftaran, permohonan untuk mendaftar dan hak untuk memohon untuk mendaftar bagi mana mana item terdahulu, bagi tempoh penuh (termasuklah sebarang tempoh sambungan atau pembaharuan) dan penguatkuasaan di mana-mana bahagian dunia; dan (b) rahsia dagangan, perkara sulit dan hak milik lain-lain, termasuklah the rights to know how dan maklumat teknikal yang lain;

Profil Akaun : membawa maksud Profil Akaun yang dibuat oleh AsSidq VIP yang mengandungi maklumat mereka untuk membuat Permohonan di AsSidq.com;

Data Peribadi : membawa maksud yang sama seperti yang ditafsirkan di dalam Personal Data Protection Act 2010 (PDPA 2010);

Produk : membawa maksud Produk perbankan yang disediakan oleh Rakan Niaga AS SALAM yang disenarai di dalam AsSidq.com;

Ganjaran : merujuk kepada barang dan perkhidmatan promosi oleh AS Salam dan/atau AsSidq Rewards Partner dalam bentuk yang termasuk tetapi tidak terhad kepada diskaun produk, baucar, baucar wang tunai, tawaran istimewa, kelebihan akses, peraduan, cabutan bertuah di mana ia dikumpul dan disimpan oleh pengguna AsSidq VIP;

Pengguna : membawa maksud pengguna laman web yang mengunjungi AsSidq.com bagi tujuan menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh AsSidq.com.

2. ASSIDQ.COM

Perkhidmatan AsSidq.com adalah seperti yang berikut:

2.1.  Kami menawarkan pekhidmatan atas talian secara bebas yang membenarkan anda untuk membandingkan produk perbankan yang disediakan oleh Rakan Niaga AS SALAM kami secara percuma.

2.2.  Kami juga membenarkan anda untuk mendapatkan bantuan berkenaan AsSidq.com melibatkan produk perbankan atau perkhidmatan yang disertakan dalam AsSidq.com termasuklah khidmat nasihat kewangan atau pengesyoran. Maklumat berkenaan AsSidq.com disediakan untuk memudahkan anda memilih produk atau perkhidmatan yang bersesuaian dengan kehendak anda. Namun, ia merupakan tanggungjawab anda untuk memastikan produk atau perkhidmatan tersebut adalah bersesuaian dengan anda dan adalah keputusan anda untuk tidak mendapatkan sebarang produk atau perkhidmatan.

2.3.  Kami juga menguruskan Program Keahlian dan Aktiviti Ahli di bawah AsSidq.com seperti yang berikut:-

(a) AsSidq Friends : Merujuk kepada pengguna yang log masuk ke AsSidq.com, dimana maklumat mereka akan disimpan oleh platform. AsSidq Friends menerima bulletin dan pengemaskinian produk dan lain-lain faedah di masa hadapan, tertakluk pada budi bicara AS SALAM.

(b) AsSidq VIP : Merujuk kepada pengguna yang telah menyerahkan permohonan kepada AsSidq.com dan membuat Akaun Ahli bersama ID log masuk tersendiri; AsSidq VIP juga dapat menikmati faedah-faedah lain termasuklah tetapi tidak terhad ganjaran, baucar hadiah, diskaun, tawaran, bulletin, pengemaskinian produk dan menyertai peraduan anjuran AsSidq.com dan Rakan Niaga AS SALAM.

2.4.  Kami menyediakan perkhidmatan 100% secara atas talian dan menghubungi pelanggan kami menerusi medium komunikasi digital sebaik sahaja maklumat pelanggan telah kami terima melalui saluran rasmi syarikat kami termasuklah AsSidq.com, e-mel, laman sosial media kami dan customer hotline. Melalui cara ini, tiada keperluan untuk pihak AS SALAM untuk berjumpa secara fizikal bersama para Pengguna.

2.5.  Sila ambil maklum bahawa tiada apa yang terkandung di AsSidq.com yang boleh dianggap mewakili sebarang cadangan oleh kami atau pihak ketiga untuk anda membeli mana-mana produk atau perkhidmatan atau untuk membuat kontrak bersama kami untuk mendapatkan apa-apa produk atau perkhidmatan. Dengan memberikan kami maklumat anda, anda telah bersetuju untuk mendapatkan produk atau perkhidmatan yang relevan daripada pihak ketiga yang berkenaan berdasarkan terma dan syarat mereka.

3. HAK AS SALAM

3.1.  Kami menyasarkan untuk memberi anda akses ke AsSidq,com tanpa sebarang gangguan. Walau bagaimanapun, kami akan memaklumkan para Pengguna di AsSidq.com dari semasa ke semasa sekiranya terdapat sebarang penyelenggaraan teknikal. Kami berhak untuk menangguhkan, mengehadkan atau menghentikan akses anda ke AsSidq.com pada bila- bila masa.

3.2.  Anda mengakui bahawa AS SALAM mempunyai hak, tertakluk kepada budi bicara mereka, dari semasa ke semasa, untuk menarik balik, meminda, menghilangkan dan/atau mengubah mana-mana bahagian atau secara keseluruhan Terma dan Syarat ini.

3.3.  AS SALAM boleh menamatkan Keahlian AsSidq VIP tanpa apa-apa notis dan atas sebarang sebab, termasuklah tetapi tidak terhad kepada sekiranya terdapat Ahli yang gagal untuk mematuhi Terma dan Syarat. Penamatan Keahlian akan menyebabkan kehilangan sebarang Ganjaran yang masih ada di dalam Profil Akaun. Pengguna AsSidq VIP boleh pada bila-bila masa menamatkan keahlian bereka dengan menarik diri dari Program Keahlian AsSidq dengan memberikan notis secara bertulis kepada AS SALAM melalui hello@assidq.com. Sekiranya Profil Akaun anda ditutup, hak penguna AsSidq VIP untuk menebus Ganjaran dari Profil Akaun tersebut akan hilang.

3.4.  Anda dinasihatkan untuk membuat pemeriksaan secara berkala di AsSidq.com untuk sebarang perubahan dalam Terma dan Syarat. Terma dan Syarat yang telah dipinda dan diubah akan diterbitkan di AsSidq.com dan akan menggantikan semua versi sebelumnya.

4. LARANGAN PENGGUNA

4.1. Anda dilarang untuk:-

(a)  menggunakan AsSidq.com bagi tujuan yang menyalahi undang-undang atau sebarang penipuan.;

(b)  menggunakan AsSidq.com untuk memfitnah, menyalahgunakan, mengganggu, mengintip, mengugut atau mencabuli hak pengguna yang lain, termasuklah hak privasi, hak publsiiti atau hak harta intelek mereka;

(c)  menyamar sebagai orang atau entity yang lain, memberi keterangan palsu atau memberi gambaran yang salah berkenaan penglibatan anda bersama sesiapa yang berkaitan dengan AsSidq,com, atau menyatakan atau mengimplikasikan bahawa kami menyokong sebarang penyataan yang dilakukan oleh anda;

(d)  mengganggu atau melakukan campur tangan dalam operasi AsSidq.com atau servis atau rangkaian yang diperlukan AsSidq untuk beroperasi; atau melanggar sebarang prosedur, keperluan, dasar atau peraturan rangkaian tersebut;

(e)  menyebarkan atau mewujudkan virus, worm atau kod computer lain-lain yang invasive dan mengancam untuk merosakkan operasi AsSidq,com, atau untuk mengawasi penggunaan peranti atau perisian komputer;

(f)  menghasilkan semula, meniru, menjual, menjual semula atauoun mengeksploitasi sebahagian penggunaan atau akses ke AsSidq.com bagi tujuan komersial;

(g)  mengubahsuai, menyesuaikan, menterjemah, menggunakan kaedah kejuruteraan balikan, menguraikan atau membongkar sebarang bahagian AsSidq.com. Sekiranya anda berniat untuk mengaplikasikan kejuruteraan balikan pada mana-mana bahagian AsSidq.com untuk mencipta sebuah program operasi, anda hendaklah menghubungi pihak kami dan kami boleh menyediakan data antara muka tertakluk kepada pengesahan identiti anda dan maklumat tambahan yang lain;

(h)  membuang atau memindahkan sebarang hakcipta, trademark atau sebarang notis hak milik daripada AsSidq.com atau bahan-bahan lain yang berasal daripada AsSidq.com;

(i)  merangka semula atau menyerupai mana-mana bahagian AsSidq.com tanpa sebarang izin dan persetujuan secara bertulis dari kami;

(j)  mencipta sebuah pangkalan data dengan memuat turun serta menyimpan data dan kandungan AsSidq.com secara sistematik;

(k)  menggunakan alat secara manual atau automatik untuk mengumpulkan kandungan AsSidq.com atau menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau penyampaian AsSidq.com tanpa sebarang persetujuan atau izin secara bertulis daripada kami. Walaupun begitu, kami membenarkan pengendali enjin carian awam secara atas talian akses terhad untuk menggunakan search retrieval applications untuk menghasilkan semula bahan-bahan daripada AsSidq.com bagi tujuan menghasilkan indeks carian berkaitan bahan-bahan tersebut yang boleh diakses oleh orang awam. Kami berhak untuk menarik semula pengecualian yang diberikan secara amnya atau secara spesifik; dan

(l)  Membuat pautan yang tidak sah dan tidak adil dan/atau mengelirukan atau yang boleh menggambarkan sebarang perkaitan, persetujuan atau sokongan dari pihak kami yang tidak pernah wujud sama sekali.

5. KANDUNGAN YANG DIMUAT NAIK

5.1.  Uploaded Content shall include but not limited to any information, documents and/or third party documents provided by Users.

5.2.  Kandungan yang telah dimuat naik merangkumi tetapi tidak terhad kepada maklumat, dokumen dan/atau dokumen pihak ketiga yang disediakan oleh Pengguna.

5.3.  Sebahagian daripada ciri-ciri AsSidq.com membenarkan anda untuk memuat naik dan/atau menghantar bahan kandungan. Dengan berbuat sedemikian, anda mengakui dan memberi gambaran bahawa anda memiliki segala hak ke atas bahan kandungan yang dimuat naik, termasuk tetapi tidak terhad kepada izin dan kebenaran daripada mana-mana pihak ketiga yang berkaitan untuk anda menghantar dan memuat naik kandungan tersebut. Anda juga memberikan persetujuan untuk memberikan kami hak tidak-eksklusif, bebas royalty, berkekalan, di seluruh dunia, boleh dipindah dan lesen sub-licensable untuk kami menggunakan, menyimpan, menghasilkan semula, mengubahsuai, membuat kerja-kerja pembezaan, berkomunikasi, menerbitkan, mempersembahkan dan mempamerkan secara terbuka dan mengedarkan kandungan tersebut. Bahan kandungan yang dimuatnaik atau dihantar hendaklah tidak; 

(a)  melanggar mana-mana hak harta intelek atau melanggar sebarang perjanjian yang dibuat bersama orang atau entity yang lain; 

(b)  memfitnah, mengugut, menganggu atau mengandungi perkara yang boleh dibantah; 

(c)  lucah, berbentuk pornografi atau tidak senonoh; 

(d)  tidak berkaitan dengan tujuan Perkhidmatan yang ditawarkan AsSidq.com; dan/atau 

(e)  Melanggar sebarang undang-undang, statut atau peraturan.

6. PENYELESAIAN PERTIKAIAN

6.1.  Kecuali sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Terma dan Syarat, remedy berkaitan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AsSidq.com atau berkenaan sebarang dakwaan pelanggaran Terma dan Syarat, akan diselesaikan oleh pihak yang berkenaan secara rundingan. Sekiranya pertikaian tersebut tidak dapat diselesaikan dalam masa 30 hari selepas bermulanya rundingan, salah seorang daripada pihak yang terlibat mempunyai hak untuk membawa dakwaan tersebut untuk penimbang taraan.

6.2.  Prosiding timbang tara akan diadakan di Kuala Lumpur di bawah naungan Asian International Arbitration Centre (AIAC) dan akan tertakluk kepada undang-undang berkenaan penimbang taraan yang diguna pakai dalam Malaysia, seperti Akta Timbang Tara 2005 (Arbitration Act 2005) atau sebarang undang-undang yang meminda atau menggantikan Akta tersebut.

6.3.  Prosiding timbang tara akan dilaksanakan di hadapan seorang penimbang tara. Sekiranya pihak yang terlibat tidak dapat mencapai persetujuan bersama penimbang tara tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh berunding bagi pihak yang terlibat, penimbang tara akan dilantik oleh Pengarah AIAC.

6.4. Prosiding timbang tara hendaklah dijalankan dalam Bahasa Inggeris dan penganugerahan daripada penimbang tara adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak yang terlibat.

7. SOKONGAN PENGGUNA

7.1.  Kami menyasarkan untuk menyediakan perkhidmatan terbaik bagi semua pengguna, justeru jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila ajukan pertanyaan tersebut di hello@assidq.com.

7.2.  Bagi tujuan mengendalikan sebarang pertanyaan, waktu bekerja kami adalah dari hari Isnin ke Jumaat, bermula jam 9 pagi hingga 6 petang, kecuali Hari Kelepasan Am atau Cuti Umum.

7.3.  Sila ambil maklum bahawa sekiranya pertanyaan anda adalah berkenaan sesebuah produk atau perkhidmatan yang anda telah mohon melalui AsSidq.com, anda hendaklah membuat pertanyaan secara terus kepada Rakan Niaga AS SALAM yang bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan atau produk tersebut.

8. PENAFIAN

8.1.  Kandungan AsSidq.com disediakan sebagaimana adanya atas tujuan menyediakan maklumat umum sahaja. Perkara tersebut tidak melambangkan sebarang nasihat mahupun melambangkan sebuah tawaran terbuka yang boleh membawa kepada asas pembentukan sesebuah kontrak. AS SALAM akan terus memastikan maklumat yang dipaparkan di lawam web ini adalah tepat dan terkini, namun AS SALAM tidak menjamin bahawa segala yang tertulis di sini adalah 100% benar, terkini atau relevan kepada penyelesaian sebarang masalah yang dihadapi pengunjung laman web ini. Setakat yang dibenarkan undang- undang, AS SALAM menafikan sebarang jaminan, secara ekspres atau implikasi, termasuklah kualiti dan kesesuaian penggunaan bagi tujuan tertentu, berkenaan penerbitan kandungan ini.

8.2.  AsSidq.com boleh memasukkan penyataan, pendapat atau pandangan pihak ketiga. Walaupun AsSidq.com kadang-kadang boleh membuat rujukan pada nama penyedia perkhidmatan atau produk tertentu, perkara tersebut tidak membawa maksud sokongan atau pengesahan dari AS SALAM. AS SALAM menafikan segala liability atau tanggung jawab bagi sebarang ralat, ketidak-tepatan, peninggalan, kekeliruan kandungan atau kandungan yang berbaur fitnah.

8.3.  Nama produk, logo, jenama dan lain-lain tanda dagangan yang dirujuk di dalam AsSidq.com adalah hak milik asal pemilik tanda dagangan tersebut. Pemilik-pemilik ini tidak mempunyai apa-apa kaitan bersama AS SALAM atau AsSidq.com dan mereka tidak menaja bahan-bahan kami.

8.4.  AS SALAM secara spesifik mengecualikan diri dari sebarang liabiliti bagi Produk yang ditawarkan yang dibeli dan/atau ditebus dari Rakan Niaga AS SALAM oleh Pengguna AsSidq VIP.com

8.5.  AS SALAM secara spesifik mengecualikan diri dari sebarang liabiliti bagi kerosakan atau kerugian tidak kira sama ada berpunca daripada penggunaan AsSidq.com atau sebarang maklumat atau perkhidmatan yang disediakan melalui AsSidq.com.

8.6.  AS SALAM tidak membuat sebarang perwakilan atau memberikan jaminan pada hasil keputusan Permohonan yang dibuat oleh anda.

9. PEMBATASAN LIABILITI

9.1.  Anda bersetuju bahawa setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, sebagai tambahan kepada sebarang jaminan dan penafian yang terkandung didalam terma ini, AS SALAM tidak akan bertanggungawab bagi sebarang kerosakan secara tidak langsung, berakibat, exemplary, khas atau kebetulan termasuk tetapi tidak terhad kepada kerosakan yang berpunca atau berkaitan dengan AsSidq.com, tidak kira sama ada AS SALAM mempunyai pengetahuan atau seharusnya tahu, kemungkinan berlakunya kerosakan tersebut. AS SALAM menafikan segala liabiliti berkenaan pelesen dan pembekal AS SALAM. Tidak kira di dalam apa jua keadaan, AS SALAM tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kandungan, termasuk tetapi tidak terhad kepada ralat atau peninggalan dalam kandungan atau sebarang kerugian yang dialami berpunca daripada penggunaan atau pendedahan kepada sebarang kandungan yang dipaparkan, di e-mel, diakses, disebarkan atau disediakan melalui AsSidq.com

9.2.  Anda juga memahami dan bersetuju bahawa pembatasan liability ini akan digunapakai walaupun AS SALAM disabitkan bersalah bagi sebarang kehilangan atau ganti rugi berpunca daripada pelanggaran kontrak, pelanggaran waranti sama ada secara langsung atau implikasi, kecuaian, liabiliti produk ketat, subrogasi, ganti rugi atau sumbangan atau mana-mana teori liabiliti yang lain.

9.3.  Tiada apa yang terkandung di dalam Terma dan Syarat ini yang mengehadkan atau mengecualikan tanggungjawab anda terhadap penipuan, salah gambaran, kecuaian berat, pelanggaran undang-undang atau mengingkari tanggungjawab anda terhadap penggunaan AsSidq.com secara sengaja.

10. DATA PERIBADI

Sekiranya meilbatkan Data Peribadi, AS SALAM akan mematuhi tuntutan yang terkandung di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Personal Data Protection Act 2010)(dirujuk sebagai “PDPA”), secara khususnya berkenaan pemerolehan, penyimpanan, pemindahan dan pengendalian data. Pematuhan AS SALAM terhadap undang-undang privasi telah termaktub di dalam Dasar Privasi AsSidq.com.

11. HAK HARTA INTELEK

AS SALAM akan mengekalkan semua Hak Harta Intelek di dalam AsSidq.com dan menyimpan segala paten, hakcipta, rahsia perdagangan, nama dagangan, tanda dagangan dan lain lain Hak Harta Intelek yang berkaitan dengan AsSidq.com dan dilindungi di bawah undang-undang harta intelek Malaysia dan peruntukan-peruntukan Perjanjian Antarabangsa. Penggunaan AsSIdq,com tanpa kebenaran akan mengakibatkan anda bersalah dalam melanggar Hak Harta Intelek AS SALAM.

12. PEMBERITAHUAN PERUBAHAN

Anda bersetuju bahawa AS SALAM mempunyai hak mutlak, tertakluk pada budi bicara mereka, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau membuang mana-mana bahagian Terma dan Syarat pada bila-bila masa dan pemberitahuan perubahan akan dibuat melalui AsSIdq.com dan mana-mana saluran yang dianggap sesuai.

13. PENGABAIAN HAK

Tiada satu pun peruntukan atau perkara yang tidak disebutkan secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini akan dianggap sebagai pengabaian hak melalui sebarang tindakan atau persetujuan AS SALAM. Pengabaian hanya akan berkuatkuasa jika dibuat melalui instrumen penyataan daripada AS SALAM.

14. UNDANG-UNDANG DAN PERTIKAIAN

14.1.  Terma dan Syarat ini dibuat di bawah undang-undang Malaysia dan akan tertakluk pada bidang kuasa ekslusif mahkamah di Malaysia.

14.2.  Sekiranya terdapat peruntukan di dalam Terma dan Syarat ini yang tidak sah di bawah undang-undang Malaysia, peruntukan tersebut akan dihadkan, dikecilkan aplikasinya, ditafsirkan atau diubah mengikut kesusaian untuk menjadikan peruntukan tersebut boleh digunapakai tetapi hanya sekadar yang diperlukan untuk mencapai status sah tersebut. Jika perlu, peruntukan yang tidak sah itu akan dibuang terus daripada Terma dan Syarat dan peruntukan yang ada akan diguna pakai secara menyeluruh.

15. PERLINDUNGAN 

Dengan mengakses AsSidq.com, anda bersetuju untuk memberikan kami perlindungan penuh daripada bertanggungjawab terhadap semua tuntutan, tuntutan mahkamah, ganti rugi, kos dan perbelanjaan termasuklah kos bayaran di bawah undang-undang yang timbul terhadap mana-mana pihak ketiga hasil penggunaan AsSIdq.com oleh anda.

16. NOTIS 

Semua notis yang diberikan akan dikira sebagai sah sekiranya dihantar melalui e-mel kepada alamat yang berikut :- 

Kepada AS SALAM : hello@assidq.com
Kepada Pengguna : alamat e-mel yang diberikan

Assidq.com Terms and Conditions


Thank you for visiting this site. Please be sure to read the Terms and Conditions contained in this document carefully since any use of this site constitutes your acceptance of the Terms and Conditions set out herein.

Sedania As Salam Capital Sdn. Bhd. (collectively, “AS SALAM”, “we”, “us” or “our”) involves in the business of offering Islamic Financial Tawaruq (Fund-raising) Trading Platform in Malaysia that facilitates Islamic Financing through Financial Technology (Fintech) platform and is operating and managing the As-Sidq’s website (hereinafter referred to as “AsSidq.com”)

AsSidq.com is a platform that is used inter alia as an online technology driven market place for aggregation, display, comparison of financial products offered by various banks and financial institutions. In addition to that this platform also offers membership reward programme. (“Service”).

WE STRONGLY ADVISE THAT YOU READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY. YOU AGREE THAT BY USING ASSIDQ.COM, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE TERMS AND CONDITIONS AND AGREE TO COMPLY WITH AND TO BE BOUND BY THEM. IF YOU DO NOT WISH TO ACCEPT ANY PART OF THESE TERMS AND CONDITIONS YOU MAY CEASE FROM USING ASSIDQ.COM.

Access to and use of any information provided in our materials or on AsSidq.com and dealings made with AS SALAM are conditional upon your acceptance of these Terms and Conditions.

Nothing in this Terms and Conditions shall be construed as limiting any other rights that AS SALAM may have unless specifically stated otherwise. This Term and Condition shall come into effect on the date of you accepting the Terms and Conditions (“Effective Date”) and shall continue to be in force until terminated in accordance with the Terms and Conditions.

By using AsSidq.com, you warrant to us that:-

(a)  You are at least eighteen (18) years old and have the authority to use this AsSidq.com;

(b)  You will not use any of our material or information on AsSidq.com for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms and Conditions;

(c)  You agree to be financially responsible for all charges, fees and other sums of whatever nature which arise out of your use of AsSidq.com; and

(d)  All information provide therein about yourself is true and accurate.

NOW THEREFORE, you hereby agree to abide by the following Terms and Conditions:- 

1. DEFINITION

For the purpose of this Terms and Conditions the following terms shall, unless the context otherwise requires, have the meanings as defined below. All other terms not defined herein shall have the meaning assigned to it in these Terms or as may generally be accepted within the industry based on the context used herein.

Application : means the application submitted by you with respect to the Product through AsSidq.com;

AsSidq.com : means the As-Sidq website (https://assidq.com/) which offers membership benefits for Users specifically for syariah compliant banking products;

AsSidq.com Privacy Policy : means the Privacy Policy provided on AsSidq.com that is to be governed between AS SALAM and Users;

AsSidq.com Terms and Conditions : means the Terms and Conditions provided on AsSidq.com that is to be governed between AS SALAM and Users;

AsSidq Membership Programme : means the AsSidq Membership Programme is defined as the consumer rewards programme run by AS SALAM via AsSidq.com. The programme comes with benefits and privileges;

AsSidq Rewards Partner : refers to companies, suppliers, service suppliers, contractors, vendors, agencies, agents, which are appointed by AS SALAM for the purposes of managing various aspects of the Assidq Membership Programme and its activities;

AsSidq Friends : refers to Users who logs into AsSidq.com, of which their details are captured by the platform;

AsSidq VIP : refers to Users who has submit Application on AsSidq.com and has a Membership under the AsSidq Membership Programme;

AS SALAM Partners : refers to the financial institution providing banking Product listed on AsSidq.com;

Membership : means the arrangements by which an AsSidq VIP creates a Profile Account with their login ID and has submitted Application on AsSidq.com;

Members Activities : means any interaction within AsSidq.com such as but not limited to submitting application, creating and updating profile, redeeming gifts, deals, participating in contest, and/or interacting via social media;

Intellectual Property Rights : means: (a) rights in, and in relation to, any patents, registered designs, design rights, trademarks, trade and business names (including all goodwill associated with any trademarks or trade and business names), copyright and related rights, moral rights, databases, domain names, semi-conductor and other topography rights and utility models, and including the benefit of all registrations of, applications to register and the right to apply for registration of any of the foregoing items and all rights in the nature of any of the foregoing items, each for their full term (including any extensions or renewals thereof) and wherever in the world enforceable; and (b) trade secrets, confidentiality and other proprietary rights, including rights to know how and other technical information;

Profile Account : means the Profile Account created by AsSidq VIP of which includes their details to proceed with Application on AsSidq.com;

Personal Data : shall have the same meaning as defined in Personal Data Protection Act 2010 (PDPA 2010);

Product : means the banking Product provided by AS SALAM Partners that are listed on AsSidq.com;

Rewards : refers to the promotional goods and services by AS SALAM and/or AsSidq Rewards Partners in the form of but not limited to product discounts, vouchers, cash vouchers special deals, access privileges, contest, lucky draws of which is stored and accumulated by AsSidq VIP users;

User : means website users who visits AsSidq.com for the purposes of using the services provided by AsSidq.com.

2. ASSIDQ.COM

AsSidq.com shall include services as follows:

2.1.  We offer an independent online service that allows you to compare banking products provided by our AS SALAM Partners of which is free of charge.

2.2.  We additionally allow you to get assistance on AsSidq.com with respect to banking products or services that are featured on AsSidq.com including financial advice or a recommendation. Information on AsSidq.com is provided to help you choose the product or service that best meets your needs. However, it is solely your responsibility to check the suitability of the product or service that is of interest to you and it is your decision to get or refrain from getting any product or service.

2.3.  We also manage a Membership Programme and Members Activities under AsSidq.com as elaborated in the table below:-

(a)  AsSidq Friends : Refers to users who logs into AsSidq.com, of which their details are captured by the platform. AsSidq Friends receive newsletter and product updates and any other benefit in the future at the discretion of AS SALAM.

(b)  AsSidq VIP : Refers to users who submit Application on AsSidq.com and create Member Profile with a login ID; AsSidq VIP enjoy benefits such as but not limited to receiving rewards, gift vouchers, discounts, deals, newsletter, product update, participate in a contest by AsSidq.com and AS SALAM Partners.

2.4.  We are a 100% digital service and contact our customers over digital communication platform once our customer’s details are received via our official company channels including AsSidq.com, e-mail, social media pages, and customer hotline. As such, there will be no physical meeting required between AS SALAM and Users.

2.5.  Please be advised that nothing on AsSidq.com is, or shall be deemed to represent, a proposal by us or any third party to sell to you any product or service or to enter into any contract with you in respect to any product or service. By giving us your details, you are making a proposal to get the relevant product or service from the relevant third party based on its terms and conditions.

3. ASSIDQ.COM PROMOTION

3.1 This Promotion shall be subjected to SASC’s General Terms and Conditions which can be found at https://www.as-sidq.com/.


3.2 SASC expressly excludes liability for any loss or damage despite it arising from the use of AsSidq.com or any information or services provided through AsSidq.com.


3.3 SASC is not responsible for the operation or function of the Voucher, any queries or disputes shall be directed to the Voucher Merchant.


3.4 SASC is not a related party whatsoever to the Voucher Merchant issuer and shall not be liable for any arising disputes and/or claims from the end Users.


3.5 Redemption of the Voucher shall be subjected to the terms and conditions of the Voucher Merchant that can be found on {to include].


3.6 SASC is not a party to any transaction you may enter into as a result of your redeeming/receiving the Voucher.


3.7 SASC shall not be liable for loss or damage of the Voucher once distributed. No cancellation or replacement will be entertained upon issuance.

4. AS SALAM’S RIGHTS

4.1.  We aim to give you uninterrupted access to AsSidq.com. However, we will update Users on AsSidq.com for any technical maintenance from time to time. We have the right to suspend, limit or terminate your access to AsSidq.com at any time.

4.2.  You acknowledge that AS SALAM has the rights, at its absolute discretion, from time to time, to withdraw, amend, omit and/or vary any part or the whole of the Terms and Conditions.

4.3.  AS SALAM may terminate a Membership of an AsSidq VIP without notice and for any reason, including but not limited to in the occurrence of a Member failing to comply with the Terms and Conditions. Termination of Membership will result in forfeiture of remaining Rewards in a Profile Account. An AsSidq VIP may at any time terminate his or her Membership by withdrawing from the AsSidq Membership Programme by giving writing notice to AS SALAM at hello@assidq.com. If a Profile Account is closed, AsSidq VIP’s right to redeem Rewards from that Profile Account is lost.

4.4. You are advised to make regular checks on AsSidq.com for any changes in the Terms and Conditions. The prevailing amended and varied Terms and Conditions will be published on AsSidq.com and shall supersede all previous versions.

5. RESTRICTIONS BY USERS 

5.1. You are prohibited to:-

(a)  use AsSidq.com for any fraudulent or unlawful purpose;

(b)  use AsSidq.com to defame, abuse, harass, stalk, threaten or otherwise violate the rights of others, including without limitation others’ privacy rights, rights of publicity or intellectual property rights;

(c)  impersonate any person or entity, falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity in connection with AsSidq.com; or express or imply that we endorse any statement you make

(d)  interfere with or disrupt the operation of AsSidq.com or the services or networks used to make AsSidq.com available; or violate any requirements, procedures, policies or regulations of such networks;

(e)  transmit or otherwise make available in connection with AsSidq.com any virus, worm, or other computer code that is harmful or invasive or may or is intended to damage the operation of, or to monitor the use of, any hardware, software or equipment;

(f)  reproduce, duplicate, copy, sell, resell, or otherwise exploit for any commercial purposes, any portion of, use of, or access to AsSidq.com;

(g)  modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile or disassemble any portion of AsSidq.com. If you wish to reverse engineer any part of AsSidq.com to create an interoperable program you must contact us and we may provide interface data subject to verification of your identity and other information;

(h)  remove any copyright, trademark or other proprietary rights notice from AsSidq.com or materials originating from AsSidq.com;

(i)  frame or mirror any part of AsSidq.com without our express prior written consent;

(j)  create a database by systematically downloading and storing AsSidq.com content;

(k)  use any manual or automatic device in any way to gather AsSidq.com content or reproduce or circumvent the navigational structure or presentation of AsSidq.com without our express prior written consent. Notwithstanding the foregoing, we grant the operators of public online search engines limited permission to use search retrieval applications to reproduce materials from AsSidq.com for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of such materials solely in connection with each operator’s public online search service. We reserve the right to revoke these exceptions either generally or in specific instances; and

(l)  create links that are unfair and illegal and or presented in a way that is misleading or could suggest any type of association, approval or endorsement by us which does not exist.

6. UPLOADED CONTENT

6.1.  Uploaded Content shall include but not limited to any information, documents and/or third party documents provided by Users.

6.2.  Some of the features on AsSidq.com allow you to upload and or submit content. By uploading and or submit any content, you represent and warrant that you have all right, title and interest to such posted content, including but not limited to any consent, and authorization from any third party necessary for you to upload or submit the content. By uploading or submitting content, you further agree to give us a non-exclusive, royalty-free, perpetual, worldwide, transferable and sub-licensable licence to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works, communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content. The content so uploaded and or submitted further shall not:

(a)  infringe any intellectual property rights or otherwise constitute a breach of any agreement with any person or entity;

(b)  defame, be libelous, unlawfully threaten, harass or otherwise contain subject matters that are objectionable;

(c)  be obscene, pornographic or indecent;

(d)  be irrelevant for the purposes of the Services offered on AsSidq.com; and or

(e)  otherwise breach any law, statute or regulation.

7. DISPUTE RESOLUTION

7.1.  Except as specifically stated in these Terms and Conditions, remedies with respect to the services on AsSidq.com, or with respect to any alleged breach of or default under these Terms and Conditions, shall be resolved by the Parties through mutual consultation. In the event that a controversy or claim cannot be resolved within thirty (30) days subsequent to the commencement of such mutual consultation, either Party shall have the right to submit such controversy or claim to arbitration.

7.2.  The arbitration proceedings shall be held in Kuala Lumpur under the auspices of the Asian International Arbitration Centre and shall be governed by the provisions of the law relating to arbitration for the time being in force in Malaysia namely the Arbitration Act 2005 or any other law amending or replacing this Act.

7.3.  The arbitration proceedings shall be held before a single arbitrator. If the Parties are unable to agree on the arbitrator within fourteen (14) days of the Parties first conferring on the matter, the arbitrator will be appointed by the Director of the Asian International Arbitration Center for Arbitration.

6.4.  The Arbitration proceedings shall be conducted in the English language and the award of the arbitrator shall be final and binding upon the Parties.

8. CUSTOMER SUPPORT

8.1.  We aim to provide all Users with the best service therefore should you have any inquiries please write us at hello@assidq.com.

8.2.  For the purposes of handling inquiries, our working days are Monday to Friday, 9am to 6pm, excluding Public Holidays.

8.3.  Please take note that if your inquiry is regarding a product or service that you have applied via AsSidq.com, you should make inquiries directly to the relevant AS SALAM Partner responsible for supplying the said product or service.

9. DISCLAIMER

9.1.  The content on AsSidq.com is provided “as is” for general information purposes only. It does not constitute advice nor does any part of the content constitute an open offer capable of forming the basis of a contract. AS SALAM strives to ensure the information on this website is accurate and up to date, however, AS SALAM does not warrant or guarantee that anything written here is 100% accurate, timely, or relevant to the solution of any problem visitors may have. To the extent permitted by law, AS SALAM disclaims any and all warranties, express or implied, including those of merchantable quality or fitness for a particular purpose, with respect to the publication of this content.

9.2.  AsSidq.com may at times include statements, opinions or views of third parties. While AsSidq.com may occasionally make reference to certain provider, product or service by its name, it does not constitute an endorsement by AS SALAM. AS SALAM denies any and all liability or responsibility for any errors, inaccuracies, omissions, misleading or defamatory content. As the User of AsSidq.com, you should not rely on any of this content without first seeking financial advice from a professionally qualified expert.

9.3.  Product names, logos, brands and other trademarks referred to in AsSidq.com are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated nor associated with AS SALAM or AsSidq.com and they do not sponsor or endorse our materials.

9.4.  AS SALAM specifically excludes liability for any Product offered that our AsSidq VIP users purchased and/or redeemed from our AS SALAM Partners.

9.5.  AS SALAM specifically excludes liability for any loss or damage no matter how arising from the use of AsSidq.com or of any information or services provided through AsSidq.com.

9.6.  AS SALAM makes no representation or gives any warranty on the outcome of any Application made by you.

10. LIMITATION OF LIABILITY

10.1. You agree that to the maximum extent permitted by applicable law, in addition to the warranty and other disclaimers in these terms, in no event will AS SALAM be liable for any indirect, consequential, exemplary, special or incidental damages, including, without limitation, any damages arising from or relating to AsSidq.com, even if AS SALAM knew, or should have known, of the possibility of such damages. AS SALAM disclaims all liability of any kind of AS SALAM’s licensors and suppliers. Under no circumstances will AS SALAM be liable in any way for any content, including, but not limited to, any errors or omissions in any content or any loss or damage of any kind incurred in connection with use of, or exposure to, any content posted, emailed, accessed, transmitted or otherwise made available via AsSidq.com.

10.2.  You also understand and agree that this limitation of liability shall apply even if AS SALAM is found liable for any loss or damage due to breach of contract, breach of express or implied or limited warranty, negligence of any kind or degree, strict product liability, subrogation, indemnification or contribution, or any other theory of liability.

10.3.  Nothing in this Term and Condition will limit or exclude your liability in relation to your fraud, fraudulent misrepresentation, gross negligence, violation of applicable laws, or willful default, your breach of its obligations in using AsSidq.com.

11. PERSONAL DATA 

Where Personal Data is involved, AS SALAM undertake to comply with the requirements of the Personal Data Protection Act 2010 (hereinafter referred to “PDPA”), in particular with regard to obtaining, storing, transferring and handling of data. AS SALAM compliance with privacy legislation is set out in AsSidq.com Privacy Policy.

12. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

AS SALAM retains all Intellectual Property Rights in AsSidq.com and reserve all patent, copyright, trade secret, trade name, trademark, and other Intellectual Property Rights related to AsSidq.com which are protected under Malaysia’s intellectual property laws and International Treaty Provisions. Unauthorized use of AsSidq.com will result in you being liable to infringement of AS SALAM’s Intellectual Property Rights.

13. NOTIFICATION OF CHANGES 

You agree that AS SALAM has absolute rights, at its discretion, to change, modify, add, or remove any portions of the Terms and Conditions at any time and notification of changes will be made via AsSidq.com or any other means deemed appropriate.

14. WAIVER 

None of the provisions or any matter not specifically mentioned in this Terms and Conditions shall be deemed to have been waived by any act or acquiescence of AS SALAM. Waiver shall be effective only if made by an express instrument from AS SALAM.

15. LAW AND DISPUTES

15.1.  This Terms and Conditions shall be governed by the laws of Malaysia and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of Malaysia.

15.2.  If any provision in these terms and conditions is invalid under Malaysian law, the provision will be limited, narrowed, construed or altered as necessary to render it valid but only to the extent necessary to achieve such validity. If necessary, the invalid provision will be deleted from these terms and conditions and the remaining provisions will remain in full force and effect.

16. INDEMNITY

By accessing to AsSidq.com you agree to indemnify and hold us harmless from all claims, actions, damages, costs and expenses including legal fees arising from or in connection with your use of AsSidq.com by any third party.

17. NOTICES

All notices shall be considered as validly served if sent by E-mail to the following:-

If to AS SALAM : hello@assidq.com
If to Users : contact email provided

Last Updated: November 2022

bottom of page