top of page

DASAR PRIVASI

Dasar Privasi ini disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Sekiranya terdapat percanggahan di antara kedua-dua versi Dasar Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Sedania As Salam Capital Sdn. Bhd. (secara kolektif “AS SALAM”, atau “kami”) adalah sebuah syarikat yang menawarkan perkhidmatan Platform Dagangan Kewangan Islam atau Islamic Financial Tawaruq (Fund-raising) Trading Platform di Malaysia yang memudahkan urusan Pembiayaan Kewangan Islam melalui penerapan Financial Technology (Fintech) dan kami juga bertanggung jawab dalam menguruskan laman web As-Sidq (dirujuk sebagai “AsSidq.com).

AsSidq.com merupakan sebuah platform pasaran yang mengetengahkan teknologi atas talian dan berfungsi untuk menghimpunkan, mempamerkan dan membandingkan produk kewangan yang ditawarkan oleh pelbagai bank atau institusi kewangan. (“Perkhidmatan”)

Dasar Privasi AsSidq.com (“Dasar Privasi”) menerangkan terma dan syarat berhubung dengan data peribadi anda yang tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Personal Data Protection Act 2010) (“PDPA 2010”). Dasar Privasi ini berfungsi sebagai notis sah untuk memaklumkan tujuan bagi pengumpulan data dan menerangkan bagaimana data tersebut di proses. Anda dinasihatkan untuk menjadikan Dasar Privasi ini sebagai sebuah panduan untuk memahami dan mengetahui hak anda berkenaan data peribadi supaya anda boleh membuat keputusan sebelum memberikan sebarang persetujuan atau izin.

1. PERKARA AM

1.1. Tujuan

Bagi tujuan memastikan Perkhidmatan melalui AsSidq.com berada pada tahap optimum, cth: untuk memproses, mentadbir dan/atau menguruskan hubungan anda dan/atau akaun anda bersama AS SALAM, maklumat peribadi anda akan dikumpul, digunakan, didedahkan dan/atau diproses oleh AS SALAM bagi tujuan yang berikut:-

1.1.1.  Untuk membuka akaun anda dan memberikan Perkhidmatan kami kepada anda. Kami menggunakan maklumat yang diperoleh untuk membuka dan melindungi akaun anda, membuat dan menjaga Profil Keahlian anda dan memberikan Perkhidmatan kami kepada anda;

1.1.2.  Untuk menaik taraf saranan dan khidmat nasihat kami dengan membuat penyesuaian terhadap perkhidmatan kami agar berpadanan dengan cadangan atau tawaran anda;

1.1.3.  Untuk memproses sebarang pertanyaan dan permohonan anda untuk mendapatkan pembiayaan peribadi melalui AsSidq.com;

1.1.4.  Untuk memberikan anda perkhidmatan AsSidq.com dengan memberikan anda padanan dengan produk kewangan daripada pembekal perkhidmatan eksternal yang sesuai dengan anda melalui AsSidq.com;

1.1.5.  Untuk mentadbir dan/atau menguruskan hubungan dan/atau akaun anda bersama AS SALAM;

1.1.6.  Untuk melaksanakan sebarang arahan atau memberi respon kepada sebarang pertanyaan anda;

1.1.7.  Untuk berhubung berkenaan pengumuman berkaitan dengan perhidmatan kami, kredit atau ID Monitoring Alerts, saranan dan cadangan, tawaran daripada rakan niaga kami dan sebarang kemas kini maklumat dan promosi;

1.1.8.  Untuk melaksanakan usaha wajar atau sebarang aktivit saringan (termasuklah carian maklumat latar belakang) tertakluk kepada kewajipan di bawah undang-undang atau prosedur pengurusan risiko di bawah undang-undang atau yang telah diketengahkan oleh AS SALAM;

1.1.9.  Untuk pengambilan semula sebarang dan semua jumlah yang dihutang daripada AS SALAM;

1.1.10.  Untuk proses mengulas dan meluluskan kredit dan akaun, dan tindakan membuat semakan kredit awal dan jangkaan, semakan yang berkaitan, penilaian yang berterusan dan pengesahan kelayakan kredit semasa;

1.1.11.  Untuk tujuan keselamatan dan/atau pengesahan dalam mencegah, mengenal pasti dan menyiasat penipuan, penyelewengan, sebarang tindakan yang menyalahi undang- undang atau peninggalan, sama ada berkaitan dengan permohonan anda atau lain-lain perkara yang berkaitan dengan akaun anda dan sama ada terdapat sebarang syak wasangka atau tidak bagi perkara-perkara yang disebutkan tadi;

1.1.12.  Untuk menguruskan infrastruktur dan operasi perniagaan AS SALAM dan mematuhi dasar dan prosedur di bawah undang-undang atau yang diketengahkan oleh AS SALAM, termasuklah yang berkaitan dengan pengauditan, kewangan dan perakaunan, billings dan pengumpulan sistem IT, pengacaraan data dan laman web, latihan, ujian, kelangsungan perniagaann dan rekod, dokumen dan pengurusan percetakan;

1.1.13.  Jika persetujuan diberikan oleh anda melalui pendaftaran atau penyertaan anda dalam sebarang peraduan, cabutan bertuah, kempen, promosi, acara, tinjauan atau soal selidik, untuk tujuan menguruskan penyertaan anda bagi aktiviti-aktiviti tersebut. Sesetengah aktiviti ini mempunyai terma dan syarat tambahan, yang mungkin mengandungi maklumat tambahan berkenaan penggunaan data peribadi anda, justeru disarankan agar anda memberikan penekanan kepada maklumat-maklumat tersebut;

1.1.14.  Untuk mematuhi undang-undang dalam menguruskan hubungan anda bersama AS SALAM; dan/atau

1.1.15.  Jika persetujuan diberikan oleh anda melalui boring permohonan, dokumen untuk membuka akaun dan/atau sebarang kaedah memberikan persetujan dan izin, untuk menghantar maklumat pemasaran berkenaan perkhidmatan perbankan, kewangan atau pelaburan atau produk yang ditawarkan oleh AS SALAM dan ahli gabungan AS SALAM, rakan niaga dan syarikat yang berkaitan (sama ada daripada AS SALAM, ahli gabungan AS SALAM, rakan niaga atau syarikat yang berkaitan) sepertimana yang AS SALAM merasakan adalah untuk kebaikan atau keuntungan anda melalui kaedah komunikasi yang telah anda persetujui. (secara kolektif, “Tujuan”)

1.2. Pengumpulan

1.2.1. Dengan mendaftar sebagai ahli AsSidq.com, AS SALAM akan mengumpulkan pelbagai jenis Data Peribadi anda, termasuk tapi tidak terhad kepada:

a)  Nama;
b)  Nombor IC;
c)  Jantina;
d)  Alamat pos;
e)  Nombor telefon (rumah, mudah alih, pejabat);
f)  Alamat emel;
g)  Pilihan komunikasi;
h)  Umur;
i)  Bangsa;
j)  Maklumat majikan dan/atau dokumen sokongan;
k)  Pekerjaan;
l)  ; Pendapatan dan/atau dokumen sokongan;
m)  Maklumat perbankan;
n)  Pilihan saluran media;
o)  Keperluan dan pilihan insurans;
p)  Pembekal utiliti;
q)  Status perkahwinan;
r)  Status kediaman;
s)  Pemilikan kereta dan/atau dokumen sokongan;
t)  Pilihan pelaburan;
u)  Data Lokasi;
v)  Maklumat keluarga dan isi rumah;
w)  Tandatangan fizikal atau digital;
x)  Maklumat berkenaan kelakuan atau tuduhan kelakuan yang menyalahi undang- undang atau prosiding mahkamah bagi kelakuan atau tuduhan kelakuan yang menyalahi undang-undang, keputusan prosiding mahkamah atau hukuman yang dijatuhkan dalam prosiding tersebut.

1.2.2. Pada bila-bila masa sewaktu penggunaan Perkhidmatan kami, bagi tujuan menaik taraf kualiti Perkhidmatan kami serta menyesuaikan pengalaman pengguna, AS SALAM secara automatik akan mengumpul data daripada anda, termasuk tetapi terhad kepada:

1.2.3.

a)  Maklumat log masuk - termasuk alamat IP, browser atau konfigurasi peranti, tarikh dan masa akses.
b)  Cookies - small text file yang disimpan didalam komputer anda bertujuan untuk memberikan kami maklumat berkenaan penggunaan laman web kami secara atas talian oleh anda.

2. PENDEDAHAN

2.1. AS SALAM mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, sama ada di dalam atau di luar Malaysia, di mana pihak ketiga tersebut akan memproses data peribadi anda bagi Tujuan yang dinyatakan di atas. Dengan ini anda memberi pengakuan dan bersetuju bahawa data peribadi anda akan/boleh didedahkan oleh AS SALAM untuk pihak-pihak ketiga seperti yang berikut (sama ada di dalam atau di luar Malaysia):

2.1.1. Ahli gabungan AS SALAM, rakan niaga atau syarikat yang berkaitan dan di antara mereka;

2.1.2.  Pembekal perkhidmatan atau ejen pihak ketiga AS SALAM (atau ahli gabungan, rakan niaga atau syarikat berkaitan) termasuk tetapi tidak terhad kepada mereka yang membekalkan perkhidmatan pengurusan, telekomunikasi, komputer, pembayaran atau pelepasan sekuriti atau perkhidmatan lain-lain kepada AS SALAM berhubung dengan operasi perniagaan, rumah mel, syarikat telekomunikasi, ejen pemasaran, pusat panggilan, syarikat pemprosesan data dan syarikat teknologi maklumat;

2.1.3.  sebarang pembekal komoditi, bank atau institusi kewangan dan, sekiranya gagal memenuhi kewajipan, agensi pemungut hutang;

2.1.4.  sebarang syarikat pengurusan dana, syarikat dan pengurus ekuiti peribadi, syarikat kewangan yang lain-lain (cth; untuk pembentukan/pemberian perkhidmatan). Pengurus aset eksternal, penyedia perkhidmatan (cth: penyedia perkhidmatan pelaburan alternatif) dan penyedia perkhidmatan kewangan;

2.1.5.  sebarang perkhidmatan eksternal atau pembekal produk yang memberikan perkhidmatan atay produk melalui AS SALAM;

2.1.6.  sebarang biro kredit dan/atau jawatankuasa pematuhan dan untuk biro kredit tersebut dan/atau jawatankuasa pematuhan untuk mendedahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga termasuk tetapi tidak terhad kepada bank-bank ahli atau institusi kewangan;

2.1.7.  kepada auditor dan penasihat profesional AS SALAM termasuklah peguam cara;

2.1.8.  sesiapa yang AS SALAM berkewajipan untuk memberikan pendedahan di bawah undang-undang yang mentadbir AS SALAM dan mana-mana cawangan AS SALAM atau bagi tujuan memenuhi tuntutan sebarang panduan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak autoriti yang berkenaan di mana AS SALAM atau mana-mana cawangan AS SALAM dikehendaki untuk mematuhi panduan tersebut.

2.1.9.  pendedahan kepada sesiapa yang dibenarkan di bawah undang-undang;

2.1.10.  sesiapa yang ditugaskan;

2.1.11.  pewaris AS SALAM;

2.1.12.  kepada mana-mana badan kawal selia, agensi kerajaan, badan berkanun, kementerian, bahagian atau cawangan badan kerajaan dan/ atau pegawai mereka, sama ada di dalam atau luar negara.

3. HAK PENGGUNA

Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai:-

3.1.  mempunyai akses kepada data peribadi yang disimpan AS SALAM dan boleh membuat permintaan suapaya data peribadi tersebut dikemaskini dan diperbetulkan sekiranya data tersebut tidak tepat, tidak lengkap, mengelirukan atau tidak dikemaskini dengan mengakses customer dashboard untuk mengedit profil mereka.

3.2.  Mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan dan izin yang diberikan pada bila-bila masa melalui notis bertulis kepada AS SALAM, sepertimana yang dinyatakan di dalam PDPA 2010, namun, bergantung pada keadaan semasa dan situasi penarikan semula anda, penarikan semula persetujuan anda mungkin menyebabkan AS SALAM untuk tidak boleh membekalkan anda dengan perkhidmatan dan produk yang ditawarkan sekaligus mengakibatkan penamatan hubungan anda dan/atau pembiayaan anda bersama AS SALAM atau apa-apa kesan dari aspek undang-undang yang mungkin timbul berdasarkan hubungan anda dan AS SALAM dibawah undang-undang.

3.3. Anda memberi pengakuan bahawa sesetengah maklumat peribadi terkecuali daripada hak untuk mengakses dan pembetulan data sepertimana yang dinyatakan di dalam undang-undang perlindungan data peribadi tempatan. Anda boleh menghubungi AS SALAM di hello@assidq.com sekiranya anda ingin mendapatkan bantuan selanjutnya dalam permohonan akses dan/atau pembetulan maklumat peribadi anda.

4. KESELAMATAN

AS SALAM menyediakan langkah-langkah keselamatan melalui laman web yang dilengkapi “Secure Sockets Layer” (SSL) untuk melindungi data peribadi anda daripada hilang, disalahgunakan, diubahsuai, rosak dan/atau secara tidak sengaja diakses/didedahkan.

AS SALAM menjamin bahawa data peribadi anda akan hanya digunakan bagi Tujuan yang dinyatakan dan akan mengehadkan penggunaan maklumat anda kepada pekerja atau pengarah dan mana-mana pihak ketiga yang dibenarkan, sepertimana yang dinyatakan di dalam Klausa 2 secara tegas hanya atas dasar perlu tahu sahaja.

5. PENGEKALAN

5.1. Data peribadi anda tidak akan disimpan lebih lama dari yang diperlukan bagi tujuan memenuhi keperluan yang dinyatakan dan akan dimusnahkan/dipadamkan secara kekal sekiranya maklumat tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan pemprosesan yang dinyatakan tertakluk kepada keperluan AS SALAM dari segi undang-undang.

6. LAIN-LAIN

6.1.  Bagi mengelakkan sebarang keraguan, sekiranya undang-undang perlindungan data peribadi Malaysia membenarkan sesebuah organisasi seperti AS SALAM untuk mengumpul, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda tanpa persetujan atau izin anda, kebenaran yang diberikan tersebut akan terus diguna pakai.

6.2.  Anda bersetuju bahawa sekiranya persetujan bertulis anda diperlukan di bawah undang-undang atau untuk sebarang pendedahan oleh AS SALAM, tandatangan anda pada borang permohinan, dokumen pembukaan akaun, borang persetujuan data peribadi dan/atau lain-lain kaedah untuk memberikan persetujuan serta apa-apa kaedah lain yang dibenarkan di sisi undang-undang adalah setaraf dengan persetujan bertulis untuk pendedahan tersebut.

6.3.  Anda memberi pengakuan bahawa AS SALAM mempunyai hak budi bicara secara mutlak, dari semasa ke semasa untuk menarik balik, mengubah dan/atau meninggalkan mana-mana bahagian atau secara keseluruan Dasar Privasi ini melalui notis bertulis kepada anda melalui e-mel atau kaedah komunikasi lain yang sesuai.

6.4.  Anda dinasihakat agar membuat pemantauan secara berterusan berkenaan AsSidq.com untuk sebarang perubahan di dalam Dasar Privasi. Dasar Privasi yang baharu akan disiarkan di dalam AsSidq.com dan akan menggantikan versi-versi yang terdahulu.

AsSidq.com - Privacy Policy


Sedania As Salam Capital Sdn. Bhd. (collectively, “AS SALAM”, “we”, “us” or “our”) involves in the business of offering Islamic Financial Tawaruq (Fund-raising) Trading Platform in Malaysia that facilitates Islamic Financing through Financial Technology (Fintech) platform and is operating and managing the AsSidq’s website (hereinafter referred to as “AsSidq.com”).

AsSidq.com is used inter alia as an online technology driven market place for aggregation, display, comparison of financial products offered by various banks and financial institutions (“Service”).

AsSidq.com Privacy Policy (“Privacy Policy”) lays out the terms and conditions in relation to your personal data, of which is subjected to the Personal Data Protection Act 2010 (“PDPA 2010”). This Privacy Policy serves as a valid notice to you to inform the purposes of data collection as well as to explain how data is processed. You are advised use this Privacy Policy as a guide to understand and be aware of your rights in relation to your personal data thus being able to make an informed decision upon giving your consent.

1. GENERAL

1.1. Purpose

In order to ensure the optimization of our Services through AsSidq.com ie. to process, administer and/or manage your relationship and/or account with AS SALAM, your personal information will be collected, used, disclosed and/or processed by AS SALAM for one or more of the following purposes:-

1.1.1.  To create your account and provide the Services to you. We use the information we collect to create and secure your account, create and maintain your Membership Profile, and to provide the Services to you.

1.1.2.  To improve our propositions and counsels by customizing our content to your suitability as well as the way we match you to appropriate offers or insights.

1.1.3.  To process your enquiries and application for personal financing through AsSidq.com;

1.1.4.  To provide you with the services of AsSidq.com by matching you to suitable financial products by other external providers provided through AsSidq.com;

1.1.5.  To administer and/or manage your relationship and/or account(s) with AS SALAM;

1.1.6.  To carry out your instructions or responding to any enquiries by you;

1.1.7.  To communicate service-related announcements, credit or ID monitoring alerts, recommendations, offers from our partners and other updates or promotions;

1.1.8.  To carry out due diligence or other screening activities (including background checks) in accordance with legal or regulatory obligations or risk management procedures that may be required by law or that may have been put in place by AS SALAM;

1.1.9.  For the recovery of any and all amounts owed to AS SALAM;

1.1.10.  For the process of reviewing and approving credit and approving the account(s), and the conduct of initial and anticipatory credit checks and assessments, relevant checks, ongoing assessment and verification of ongoing credit worthiness and standing;

1.1.11.  For security and/or verification in preventing, detecting and investigating fraud, misconduct, any unlawful action or omission, whether relating to your application or any other matter relating to your account(s), and whether or not there is any suspicion of the aforementioned;

1.1.12.  To manage AS SALAM’s infrastructure and business operations, and comply with the policies and procedures that may be required by law or that may have been put in place by AS SALAM, including those relating to auditing, finance and accounting, billing and collections IT systems, data and website hosting, training, testing, business continuity, and records, document and print management;

1.1.13.  If consented by you via your registration or participation in any contest, lucky draw, campaign, promotion, event, survey or questionnaire, to administer and provide you with such activities. Some of these activities have additional terms and conditions, which could contain additional information about how we use and disclose your personal data, so we suggest that you read these carefully;

1.1.14.  To comply with applicable law in administering and managing your relationship with AS SALAM; and/or

1.1.15.  If consented by you in the application form(s), account opening document(s) and/or other methods of consent notification, to provide for the dispatch of marketing information relating to banking, financial or investment services or products offered by AS SALAM and AS SALAM’s affiliates, business partners and related companies (whether by AS SALAM, AS SALAM’s affiliates, business partners or related companies) which AS SALAM thinks is of benefit or interest to you via your consented method(s) of communication. (collectively, the “Purposes”)

1.2. Collection

1.2.1. Upon registering as member of AsSidq.com AS SALAM may collect a variety of your Personal Data, inclusive but not limited to the following:

a)  Name;
b)  National registration identity card number;
c)  Gender;
d)  Postal address;
e)  Telephone number (home, mobile, office);
f)  Email address;
g)  Contact preferences;
h)  Age;
i)  Race;
j)  Employer details and / or supporting documents;
k)  Occupation;
l)  Income and / or supporting documents;
m)  Banking needs & preferences;
n)  Preferred media channels;
o)  Insurance needs & preferences;
p)  Utilities supplier;
q)  Marital status;
r)  Residential status;
s)  Car ownership and / or supporting documents;
t)  Investment preferences;
u)  Location Data;
v)  Family and household information;
w)  Physical or Digital Signatures;
x)  Information on commission or alleged commission of any offence or proceedings for any offence committed or alleged to have been committed, the disposal of such proceedings or the sentence of any court in such proceedings.

1.2.2. At any point of your usage of our Services, AS SALAM shall, in order to improve the quality of the Services as well as to customise user experience, automatically collect data from you, inclusive but not limited to the following :

a)  Log Information - include things like your IP address, browser or device configuration, date and time of access
b)  Cookies - small text file that is stored on your computer that provide us with information about your online use of our website

2. DISCLOSURE

2.1. AS SALAM may also need to disclose your personal data to certain third parties, whether located within or outside Malaysia, as such third parties would then be processing your personal data for one or more of the above Purposes. You hereby acknowledge and agree that your personal data will/may be disclosed by AS SALAM to the following third parties (whether located within or outside Malaysia):

2.1.1.  AS SALAM’s affiliates, business partners or related companies and between each of them;

2.1.2.  AS SALAM’s (or its affiliates, business partners or related companies) third party service providers or agents including but not limited to those who provide administrative, telecommunications, computer, payment or securities clearing or other services to AS SALAM in connection with the operation of its business, mailing houses, telecommunication companies, marketing agents, call centres, data processing companies and information technology companies;

2.1.3.  any commodity supplier, bank or financial institution, and, in the event of default, to debt collection agencies;

2.1.4.  any fund management companies, private equity companies and managers, other financial companies (e.g. for structuring / provision of services), external asset managers, service providers (e.g. alternative investment service providers) and financial service providers;

2.1.5.  any external services or products provider that is providing services or products through AS SALAM;

2.1.6.  any credit bureau and/or its compliance committee and for such credit bureau and/or its compliance committee to disclose the personal information to third party or parties, including but not limited to its member banks or financial institutions;

2.1.7.  to AS SALAM’s auditors and professional advisors including its solicitors;

2.1.8.  any person to whom AS SALAM is under an obligation to make disclosure under the requirements of any law binding on AS SALAM or any of AS SALAM’s branches or under and for the purposes of any guidelines issued by regulatory or other authorities with which AS SALAM or any of AS SALAM’s branches are expected to comply with;

2.1.9.  any person to whom disclosure is permitted or required by any statutory provision or law;

2.1.10.  any permitted assigns;

2.1.11.  AS SALAM’s successors in title;

2.1.12.  to any local or foreign regulatory body, government agency, statutory board, ministry, departments or other government bodies and/or its officials.

3. RIGHTS OF USERS

To the extent that the applicable law allows, you shall:-

3.1.  have access to their personal data held by AS SALAM and may request for the personal data to be corrected if the data is inaccurate, incomplete, misleading or not up-to-date by accessing the customer dashboard to edit their profile.

3.2.  have the right to withdraw your consent at any time by written notice to AS SALAM, pursuant to the PDPA 2010, however, depending on the circumstances and the nature/extent of your withdrawal, your withdrawal of consent may result in AS SALAM’s inability to provide you with the services and products and hence may result in the termination of your relationship and/or financing with AS SALAM or other consequences of a legal nature which may arise by virtue of your legal relationship with AS SALAM.

3.3.  You acknowledge that some personal information may be exempt from such access and correction rights in accordance with local personal data protection laws. You may wish to contact AS SALAM at hello@assidq.com should you require for further assistance in requesting such access to, and/or correction of, your personal information.

4. SECURITY

4.1. AS SALAM provides for security measures with ‘Secure Sockets Layer’ (SSL) encrypted website to protect your personal data from loss, misuse, modification, destruction and/or accidental access/disclosure.
AS SALAM guarantees your personal data shall be used solely fora the intended Purpose and shall restrict the disclosure of your Personal Data to its employees or directors, or any authorized third party as mentioned in Clause 2 above strictly on a need-to-know basis.

5. RETENTION

5.1. Your personal data shall not be kept longer than is necessary for the fulfilment of the purposes stated and shall be destroyed/permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which is was to be processed subjected to AS SALAM’s legal or regulatory requirements.

6. MISCELLANEOUS

6.1.  For the avoidance of doubt, in the event that Malaysia personal data protection law permits an organization such as AS SALAM to collect, use or disclose your personal data without your consent, such permission granted by the law shall continue to apply.

6.2.  You agree that where your written permission is required by law or otherwise for any such disclosure by AS SALAM, the signing of the application form(s), account opening document(s), personal data consent form and/or other methods of consent notification, as well as in any other manner permitted by law shall constitute and be deemed to be sufficient written permission for such disclosure.

6.3.  You acknowledge that AS SALAM has the rights, at its absolute discretion, from time to time, to withdraw, amend, omit and/or vary any part or the whole of the Privacy Policy upon written notice to you through e-mail notification or any other mode of communication deemed appropriate.

6.4.  You are advised to make regular checks on Assidq.com for any changes in the Privacy Policy. The prevailing amended and varied Privacy Policy will be published on AsSidq.com and shall supersede all previous versions.

Last Updated: April 2020

bottom of page